روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

       زيستن در جهاني که سراسر پيوند و ارتباط است ، نقش ارتباطات را بيش از پيش اهميت بخشيده است .روابط عمومي به  ارتباط جهت شناخت منافع ، علايق ، آرزوها و انتظارات و ويژگيهاي فرهنگي کارکنان داخلي و مرتبطين خارج از شرکت مي پردازد. اين امر زمينه ساز تصميم گيري صحيح ، دقيق و تنظيم سياستهاي کلان راهبردي شرکت است .

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان در راستاي مسئوليت خود مي کوشد تا با برقراري ارتباط ، تفاهم و پشتيباني کساني را که با آنان سروکار دارد به دست آورد .  دريافت اطلاعات و نشرآن از مهمترين عملکردهاي روابط عمومي است که چهره و اعتبار شرکت را نزد مشتريان و مخاطبان افزون مي کند . از سوي ديگر نياز و خواسته خريداران و پيام مخاطبان را به توليد کننده باز خورد مي دهد .

روابط عمومي در حقيقت شبکه هوشيار و بانک اطلاعات ، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطي آن با افکار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرشها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلتهايي چون قانون مداري ، نظم ، شجاعت ، ابرازعقيده ، تحمل شنيدن آراي مخالفان ، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران را رشد و توسعه دهد.

 روابط عمومي ذوب آهن اصفهان از طريق بسترهاي ارتباطي شناخته شده و با به کارگيري ابزار و فن آوري روز ، سعي در انتقال پيام مفاهيم مي نمايد .

 

 

پل ارتباطي ما

 تلفن دفتر  مدیریت : 3415-0315257 و 03133324974

ارتباطات و اطلاع رساني : 4936و4947و 4978 و 4945-0315257

اداره امور فرهنگي و تشريفات:‌  4976 و4944-0315257   

افكار سنجي و پاسخ گویی به ذینفعان :   4940- 1041 - 2222-0315257

سامانه پیامکی 300073197

مستند سازي و امور سمعي و بصري  :   4937-0315257 

دبيرخانه  : 4979 و 4946 –0315257

پست الكترونيكي :‌ info@esfahansteel.comوrelations@esfahansteel.com

ارتباط با تلفنخانه : 03152573333

 

 

مديريت رو ابط عمومي :

  مدير روابط عمومي : علیرضا امیری                                                                                                                                    

دورنگار : 3321964-0313

ايميل : amiri45@yahoo.com

 

 

 

معاون مدیر روابط عمومی : مجید مرادیان

ایمیل :  moradian@esfahansteel.com - majidmoradian@gmail.com - rp.m7682@yahoo.com

 

تلفن دفاتر مدیران

 

 

 

 

 

 

معرفي بخشها