۱۳۹۷/۱۲/۲۲

خبرهای جدید و مثبت تهاتر بدهی های ذوب آهن اصفهان با سازمان تامین اجتماعی

 

ذوب آهن اصفهان در کدال نگر اعلام نمود : پيرو اطلاعيه مورخ 1397/10/18 مبني بر اخذ تاييديه تهاتر مبلغ 2400 ميليارد تومان از بدهي هاي بانكي شركت ذوب آهن اصفهان با مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت، با عنايت به اقدامات انجام شده و سقف اعتباري بانكها مبلغ 1102 ميليارد تومان از بدهي هاي بانكي شركت به صورت قطعي در سال 1397 تهاتر گرديد. با عنايت به جزء 2 بند و تبصره 5 لايحه بودجه سال 1398 كل كشور كه به دولت اجازه داده شده است مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها با بدهي هاي آنها به بانك مركزي يا بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده، تهاتر گردد، شركت ذوب آهن اصفهان در حال پيگيري مي باشد كه ساير بدهي هاي بانكي خود را نيز با عنايت به ظرفيت بند و تبصره 5 لايحه بودجه سال 1398 تهاتر نمايد كه اين امر نيز پس از اقدام نهايي در سال آتي اطلاع رساني خواهد شد.