فرآورده های ساختمانی / ناودانی

ناوداني هاي گرم نورديده بال شيبداروبال موازي در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زيربراساس استانداردهاي ملي ايران به شماره (4477-1 و 4477-2 ) و معادل با استانداردهاي1026-1,2 DIN وDIN EN 10279توليد مي گردند :

الف- ناوداني هاي بال موازي:

                        

جدول شماره (1): مشخصات ابعادي و وزن ناوداني هاي بال موازي سبك

 

جدول شماره (2): مقادير ايستايي ناوداني هاي بال موازي سبك

 

جدول شماره (3): مشخصات ابعادي و وزن ناوداني هاي بال موازي سنگين

 

جدول شماره (4): مقاديرايستايي ناوداني هاي بال موازي سنگين

 

ب- ناوداني هاي بال شيب دار:

                               

 جدول شماره (1) : مشخصات ابعادي و وزن ناوداني هاي بال شيبدارسبك

 

 جدول شماره (2): مقاديرايستايي ناوداني هاي بال شيبدارسبك

 

جدول شماره (3): مشخصات ابعادي و وزن ناوداني هاي بال شيبدارسنگين

 

 جدول شماره (4): مقاديرايستايي ناوداني هاي بال شيبدارسنگين

 

ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی ناودانی های تولیدی

جدول شماره (1) : تركيب شيميايي ناوداني هاي توليدي

* فولادS235JRمعادل فولاد37، فولادS275JRمعادل فولاد44و فولادS355JRمعادل فولاد52دربازارايران مي باشد.

 

       جدول شماره (2) : خواص مكانيكي ناوداني هاي توليدي